คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำขอขมาพระรัตนตรัยครอบคลุมถึงผู้มีพระคุณทั้งหมด เราเกิดมาบนโลกนี้เป็น 1 ใน ผู้เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ประดุจสหายในการบำเพ็ญน้อมจิตน้อมใจขอขมาให้เป็นปกติจนเป็นนิสัย การปรามาสก็ดีการพาดพิงปรามาสในกรรมบุคคลอื่นก็ดีจะงดเว้นเองได้โดยอัตโนมัติ ถ้าทำทุกวันแล้วจิตตะสันดานยังไม่สามารถจะหยุดได้ให้พึ่งสังวรจิตเราระยำมาก ต้องทรมานจิตให้หนักกว่าเดิม โดยการกระทำกุศลกรรมต่างๆ ทานศีลภาวนา ทั้งกายวาจาใจให้จงหนัก

คำขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม (3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

หากข้าพระพุทธเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ. ๚

Leave a Comment